Podmínky programu ZEPTER ClubLive100

Podmínky programu ZEPTER ClubLive100

1. Program ClubLive100 (dále jen "Program" nebo "ClubLive100") je vrnostní program, kterpoadatel programu zizuje pro zákazníky i potencionální zákazníky a jehocílem je popularizovat a propagovat vrobky znaky ZEPTER. Tento bezplatna dobrovolnprogram poskytuje lenm vhody, které jsou definovány v tchto podmínkách.

2. Poadatelem programu je spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s r.o., se sídlem Spálená 112/55, 110 00 Praha 1, IO: 145 00 469, zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze, oddíl C vloka 92470 (dále jen "ZEPTER INTERNATIONAL" nebo "Poadatel")

3. lenem ClubLive100 se může stát kadá fyzická osoba (fyzická osoba starí 18 let) a právnická osoba, po splnní tchto podmínek: a. jako novzákazník uzave se spoleností ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. kupní smlouvu (dále jen "KS") a v této kupní smlouvvysloví souhlas se lenstvím v ClubLive100 a s podmínkami lenství, b. jako stávající zákazník s pidlenm ID (identifikaním íslem zákazníka), kterje dritelem Zlaté karty, nebo lenem ZEPTER VIP CLUBU, pokud nepoádá o zruení lenství v ClubLive100 a nevysloví souhlas s podmínkami lenství, c. jako stávající zákazník s pidlenm ID se zaregistruje, vysloví souhlas se lenstvím v ClubLive100 a s podmínkami lenství d. jako fyzická i právnická osoba se zaregistruje (vyplní pihláku) a vysloví souhlas se lenstvím v ClubLive100 a s podmínkami lenství

4. lenství v ClubLive100 je zcela dobrovolné a bezplatné. 5. Kadý člen ClubLive100 obdrí po zaregistrování íslo ID (pokud jimu nebylo pidleno díve), a to formou e-mailu nebo prostednictvím poty.

II. Práva lenství v ClubLive100

1. lenství v ClubLive100 opravuje lena získávat od spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. speciální vhody urené pro leny ClubLive100, úastnit se speciálních marketingovch akcí a programa erpat slevy, vhody a bonusy urené pro leny ClubLive100.

2. Vichni lenové ClubLive100 jsou oprávnni nakupovat na území eské republiky za zvhodnné ceny, a to v oficiálních obchodech ZEPTER, pes internet i pímo u obchodních konzultantZEPTER (obchodních zástupc). Dále může nakupovat na zahraniních eshopech http://www.zepter.com/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops). len

ClubLive100 má pi nákupu právo na slevu v maximální výši a30% z kadého nákupu u vybranch vrobkZEPTER, která se uplatní z doporuené maloobchodní ceny pímo pi nákupu (provedení závazné objednávky zboí). Slevy nelze kombinovat s jinmi obchodními nabídkami, slevami nebo akcemi, pokud vslovnnení uvedeno jinak. V pípadjakéhokoliv zruení kupní smlouvy, kde len ClubLive100 uplatnil nárok na slevu, je spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. povinna vrátit pouze doplatek kupní ceny po uplatnné slev, peněžní ástka odpovídající uplatnné slevse nevrací.

3. len ClubLive100 získává za doporuení lenství v ClubLive100 dalích zákazníkspolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. lenské body ve výši a10 % z hodnoty první kupní smlouvy (objednávky) po odetení DPH jím doporuench zákazník, a to za podmínky, e kupní smlouva je ze strany doporueného zákazníka zcela splnna a zaplacena a ode dne dodání zboí dle této kupní smlouvy ubhlo více jak 40 dna ze strany doporueného zákazníka nedolo ke zruení takové kupní smlouvy. Nárok na lenské body je vázanvdy na ID lena ClubLive100 a je nepevoditeln. Po ověření vzniku nároku na lenské body budou tyto lenské body pipsány (nejpozdji do 40 dnod vzniku nároku) na virtuální konto lena ClubLive100. Na virtuálním kontu lena ClubLive100 jsou lenské body evidovány vdy po celé vyhodnocované období. Vyhodnocovanm obdobím je kalendání rok (od 1. ledna aktuálního roku do 31. prosince aktuálního roku). Pokud len ClubLive100 získá ve vyhodnocovaném období nárok na lenské body ve více pípadech (více kupních smluv doporuench zákazník), tyto lenské body se postupnnaítají na virtuální konto lena ClubLive100. len ClubLive100 je oprávnn lenské body získané bhem písluného vyhodnocovaného období vymnit za odmnu. Nárok na vmnu lenskch bodmusí len ClubLive100 uplatnit u spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozdji do jednoho roku od konce písluného vyhodnocovaného období (do 31. prosince následujícího kalendáního roku po písluném vyhodnocovaném období), jinak tento nárok bez jakékoliv náhrady zaniká. Pi vmně členskbodplatí, e 1 lenskbod je 1 K. Vmnu lenskch bodprovede len ClubLive100 pes internetové stránky ClubLive100. Pi vmně členskbodza odmnu len ClubLive100 zvolí i zpsob erpání odmny. Výše odmny je vdy vyíslena v penzích, a to v K. Odmna lena ClubLive100 může bt erpána následujícími zpsoby:

a. sleva a100 % na vrobky spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. b. vyplacení peněžní ástky

4. V pípad, e len ClubLive100 svoji se rozhodne vyerpat nárok na odmnu v podobslevy na vrobky spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., provede volbu na internetovch stránkách CLUBLive100 a zárovezvolí vrobek (vrobky), na jejichkoupi hodlá slevu uplatnit. Slevu nelze kombinovat s jinmi obchodními

nabídkami, slevami nebo akcemi, krom lenské slevy na osobní nákup lena ClubLive100, která je uvedena v tchto podmínkách výše. Smluvní podmínky samotné kupní smlouvy se pak ídí smluvními podmínkami kupní smlouvy uzavírané v internetovém obchodspolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

5. V pípad, e len ClubLive100 se rozhodne vyerpat nárok na odmnu v penzích, provede svoji volbu na internetovch stránkách CLUBLive100 a zárovezvolí typ smluvního vztahu, ktermusí bt uzaven jako podklad pro vyplacení peněžní ástky. V pípad, e nebude píslunsmluvní vztah uzaven, nelze peněžní ástku vyplatit a nárok na odmnu musí bt vyerpán v podobslevy na vrobky spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Typy smluvních vztahs jejich smluvními podmínkami jsou uvedeny na internetovch stránkách ClubLive100. len ClubLive100 v závislosti na charakteru a rozsahu innosti v ClubLive100 může zvolit jeden z následujících smluvních typ.

6. Dohoda o provedení práce – tento smluvní typ může bt uzaven s fyzickou osobou v pípadvplaty odmny, která byla získána za innost v CLubLive100 za více jak ti doporuení bhem kalendáního roku a nepesahuje ástku 10 000 Kza msíc. Vyplacená odmna je sníena o srákovou da15 %.

7. Smlouva o zprostedkování s podnikatelem – tento smluvní typ může bt uzaven s podnikatelem v pípadvplaty odmny, která byla získána za soustavnou a opakující se innost v CLubLive100 (více jak 3 doporuení bhem kalendáního roku) vykonávanou za úelem dosaení zisku. V pípad, e podnikatel je registrován jako plátce DPH, bude k vyplácené odmnpipotena DPH v zákonem stanovené výši.

8. Po uzavení písluného smluvního vztahu bude peněžní ástka vyplacena na bankovní úet lena ClubLive100. Peněžní ástky jsou vypláceny vdy jedenkrát za msíc, pokud výše peněžní ástky, která by mla bt vyplacena, pesáhne ástku 2 000 K. V pípad, e peněžní ástka je nižší ne2 000 K, bude vyplacena lenovi ClubLive100 na konci vyhodnocovaného období, tedy k 31. prosinci písluného kalendáního roku. Vyplácené peněžní ástky podléhají zdanní a povinnm srákám a platbám dle píslunch právních pedpisů České republiky. Za podrobení vyplácené peněžní ástky zdanní a povinnm srákám a platbám dle píslunch právních pedpisů České republiky odpovídá len ClubLive100. Nárok na odmnu může len ClubLive100 uplatnit pouze v zemi, kde je registrován.

9. Vichni lenové ClubLive100 získávají právo na pednostní informace o akcích, novinkách spolenosti a soutěžích. Dále získávají:

a. zdarma nové materiály k vrobkm
b. zdarma poradenství k lé
bsvtelnou terapií Bioptron

c. poradenství zdravého stravování d. úast na kole vaení zdarma

e. pednostní pozvání na speciální akce, semináe, oslavy, pedvádní vrobk, uvádní novch vrobka speciální propaganí nabídky vhradnpro leny ClubLive100

II. Ukonení lenství v ClubLive100

1. len ClubLive100 je oprávnn kdykoliv své lenství v ClubLive100 ukonit, a to zasláním písemného oznámení o ukonení lenství na Zákaznické centrum spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná., pípadnprostednictvím internetové aplikace.

2. Spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. je oprávnna ukonit lenství lena v ClubLive100, pokud tento poruil podstatnm zpsobem podmínky lenství. V pípadukonení lenství v ClubLive100 se automaticky ztrácí nárok na získané vhody, a to bez jakékoliv náhrady.

IV. Ochrana osobních údajů člena ClubLive100

1. Správcem osobních údajje poadatel programu - spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Msto, Spálená 55, I: 14500469, DI: CZ14500469, spolenost je zapsána v obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze, v oddíle C, vloka 92470.

2. len ClubLive100 tímto dává poadateli programu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů člena ClubLive100, a to konkrétnjména, píjmení, titulu, adresy bydlit, místa podnikání, data narození, rodného ísla, I, telefonního ísla, e-mailu, a to pro úely evidence len, evidence a archivace uzavench kupních smluv leny ClubLive100 a objednávek, za úelem dodání zboí a jeho reklamací, za úelem komunikace ohlednplnní kupních smluv a lenství v ClubLive100, za úelem úetní evidence, za úelem vyhodnocení vzniku nárokna vhody a bonusy jednotlivch lena za úelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavench kupních smluv. Tento souhlas len ClubLive100 udluje na dobu trvání svého lenství v ClubLive100 a po dobu 10 let od ukonení lenství v ClubLive100.

3. len ClubLive100 tímto dává poadateli programu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů člena ClubLive100, a to konkrétnjména, píjmení, titulu, adresy bydlit, data narození, telefonního ísla, e-mailu, a to pro úely zasílání vhod a bonus, obchodních sdlení, novch nabídek, kataloga novch informací o poadateli programu, a to formou dopisu, sms, e-mailu nebo

telefonického rozhovoru. Tento souhlas len ClubLive100 udluje na dobu trvání svého lenství v ClubLive100 a po dobu 10 let od ukonení lenství v ClubLive100.

4. len ClubLive100 bere na vdomí, e poadatel programu může osobní údaje poskytnuté lenem ClubLive100 poskytnout (zpístupnit) dalím zprostedkovatelm (zpracovatelm), kteí jsou uvedení na internetové adrese: www.zepter.cz, nebo poskytnout (zpístupnit) státním orgánm.

5. len ClubLive100 potvrzuje, e byl poadatelem programu pouen o jeho právech a nárocích dle platné právní úpravy a naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679, o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaj(GDPR), a to zejména právu na pístup k jeho osobním údajm, právu na opravu jeho osobních údaj, právu na vmaz jeho osobních údaj, právu na omezení zpracování jeho osobních údaja právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údaj. len ClubLive100 se může svch práv a nárokdovolat písemnna adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo emailem na adrese: databaze@zepter.cz, kde rovněž může len ClubLive100 svj souhlas odvolat. len ClubLive100 může podat stínost na postup pi zpracování osobních údaju Úadu pro ochranu osobních údaj– www.uoou.cz.

6. Poskytnutí osobních údajů členem ClubLive100 je dobrovolné, pro úely uvedené v tomto lánku je vak podmínkou, která je nutná pro lenství v ClubLive100.

7. len ClubLive100 je povinen bezodkladninformovat spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. o zmnshora uvedench osobních údaj.

8. Spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nenese odpovdnost za nedoruení získané vhody lenovi ClubLive100 v dsledku neaktuálních nebo nesprávnch osobních údaj.

V. Závrená ustanovení ClubLive100

1. lenové ClubLive100 byli seznámeni s aktuálními podmínkami lenství v ClubLive100. Aktuální podmínky lenství v ClubLive100 jsou zveejnny na internetovch stránkách spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. www.zepter.cz a jsou dostupné na vech provozovnách spolenosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

2. lenm ClubLive100 budou zasílány informace o potu získanch boda o novinkách, a to prostednictvím e-mailu, sociálních médií nebo SMS. Pokud si len ClubLive100 nebude pát dostávat nadále tyto informace, může tuto slubu zruit prostednictvím internetové aplikace. len ClubLive100 může sledovat informace o potu získanch bodna svém virtuálním kontu lena ClubLive100.

3. Spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhrazuje právo a je oprávnna pozměňovat i doplovat tyto podmínky lenství v ClubLive100 a vhody pro leny ClubLive100.

4. Spolenost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo a je oprávnna ukonit program ClubLive100, a to bez náhrady.

VI. Platnost podmínek lenství v ClubLive100

Tyto aktuální podmínky lenství v ClubLive100 nabvají platnosti okamikem jejich zveejnní, to je dnem 25. 5. 2018.

Spoleník: ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o